Постаните члан

КОНТАКТ ПОДАЦИ

Име *

Презиме *

Датум рођења*

Место рођења

Држава *

Лични број *

Адреса становања *

Општина *

Поштански број *

Место *

Контакт телефон (кућни) *

Мобилни телефон *

Е-пошта *

ОБРАЗОВАЊЕ

Степен стручне спреме

Назив завршене школе и факултета

Основно занимање

Специјализација

Изаберите са листе

За студенте назив факултета и година

САДАШЊЕ ЗАПОСЛЕЊЕ

Занимање

Положај и функција

Назив предузећа и адреса

Од датума

САДАШЊЕ ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ

Орган

Функција и задужење

Орган

Функција и задужење

Орган

Функција и задужење

ПРЕТХОДНА ЗАПОСЛЕЊА

Назив предузећа

Адреса

Положај и функција

Године рада

Назив предузећа

Адреса

Положај и функција

Године рада

Назив предузећа

Адреса

Положај и функција

Године рада

ОСТАЛИ ПОДАЦИ

Националност

Вера

Крсна слава

Брачно стање

Број деце

ЖЕЛИМ ДА УЧЕСТВУЈЕМ У РАДУ СТРАНКЕ У ОКВИРУ РЕСОРНОГ ОДБОРА

(други начин на који бисте могли да учествујете у раду странке)

Да ли имате искуства у раду сличних организација и којих?

ИЗВОД ИЗ СТАТУТА ДСС

Учлањење
Члан 3.

У ДСС може да се учлани сваки пунолетни грађанин који прихвата програмска начела, циљеве и Статут ДСС и спреман је да ради на њиховом остваривању, ако није члан неке друге политичке организације, професионално или политички није компромитован.

Чланство у ДСС стиче се кад општински одбор да сагласност на својеручно потписану приступницу. Ако општински одбор нити да нити ускрати сагласност у року од 30 дана од пријема приступнице, сматра се да је сагласност дата. На ускраћивање сагласности може да се изјави жалба окружном извршном одбору, у року од 8 дана.

ДСС има и почасне чланове које, на предлог председника ДСС, бира Главни одбор.

Права и обавезе члана
Члан 4.

Члан ДСС има право да учествује у деловању ДСС, да бира и буде биран у њене органе и да при учешћу у раду органа ДСС без икаквих последица износи мишљења и заузима ставове о питањима о којима се расправља и одлучује.

Члан ДСС има право на заштиту ако буде дискредитован или му права буду угрожена због припадности ДСС или вршења страначких послова.

Члан ДСС је дужан да шири идеје које заступа ДСС, спроводи њену политику, чува и унапређује углед ДСС, залаже се за успех на изборима, плаћа чланарину и према својим могућностима материјално помаже ДСС.

Престанак чланства
Члан 5.

Чланство у ДСС престаје писменом изјавом о иступању, брисањем из евиденције чланова и искључењем.