Postanite član

KONTAKT PODACI

Ime *

Prezime *

Datum rođenja*

Mesto rođenja

Država *

Lični broj *

Adresa stanovanja *

Opština *

Poštanski broj *

Mesto *

Kontakt telefon (kućni) *

Mobilni telefon *

E-pošta *

OBRAZOVANjE

Stepen stručne spreme

Naziv završene škole i fakulteta

Osnovno zanimanje

Specijalizacija

Izaberite sa liste

Za studente naziv fakulteta i godina

SADAŠNjE ZAPOSLENjE

Zanimanje

Položaj i funkcija

Naziv preduzeća i adresa

Od datuma

SADAŠNjE JAVNE FUNKCIJE

Organ

Funkcija i zaduženje

Organ

Funkcija i zaduženje

Organ

Funkcija i zaduženje

PRETHODNA ZAPOSLENjA

Naziv preduzeća

Adresa

Položaj i funkcija

Godine rada

Naziv preduzeća

Adresa

Položaj i funkcija

Godine rada

Naziv preduzeća

Adresa

Položaj i funkcija

Godine rada

OSTALI PODACI

Nacionalnost

Vera

Krsna slava

Bračno stanje

Broj dece

ŽELIM DA UČESTVUJEM U RADU STRANKE U OKVIRU RESORNOG ODBORA

(drugi način na koji biste mogli da učestvujete u radu stranke)

Da li imate iskustva u radu sličnih organizacija i kojih?

IZVOD IZ STATUTA DSS

Učlanjenje
Član 3.

U DSS može da se učlani svaki punoletni građanin koji prihvata programska načela, ciljeve i Statut DSS i spreman je da radi na njihovom ostvarivanju, ako nije član neke druge političke organizacije, profesionalno ili politički nije kompromitovan.

Članstvo u DSS stiče se kad opštinski odbor da saglasnost na svojeručno potpisanu pristupnicu. Ako opštinski odbor niti da niti uskrati saglasnost u roku od 30 dana od prijema pristupnice, smatra se da je saglasnost data. Na uskraćivanje saglasnosti može da se izjavi žalba okružnom izvršnom odboru, u roku od 8 dana.

DSS ima i počasne članove koje, na predlog predsednika DSS, bira Glavni odbor.

Prava i obaveze člana
Član 4.

Član DSS ima pravo da učestvuje u delovanju DSS, da bira i bude biran u njene organe i da pri učešću u radu organa DSS bez ikakvih posledica iznosi mišljenja i zauzima stavove o pitanjima o kojima se raspravlja i odlučuje.

Član DSS ima pravo na zaštitu ako bude diskreditovan ili mu prava budu ugrožena zbog pripadnosti DSS ili vršenja stranačkih poslova.

Član DSS je dužan da širi ideje koje zastupa DSS, sprovodi njenu politiku, čuva i unapređuje ugled DSS, zalaže se za uspeh na izborima, plaća članarinu i prema svojim mogućnostima materijalno pomaže DSS.

Prestanak članstva
Član 5.

Članstvo u DSS prestaje pismenom izjavom o istupanju, brisanjem iz evidencije članova i isključenjem.