Politički savet

SASTAV POLITIČKOG SAVETA DEMOKRATSKE STRANKE SRBIJE

Dr Miloš Ković (Šabac, 1969)- Predsednik Političkog saveta DSS

Doktor istorijskih nauka i vanredni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Oblasti njegovih istraživanja su Istorija novog veka, posebno međunarodni odnosi s kraja 18 do početka 20. veka.

Autor knjige „Dizraeli i istočno pitanje“ čiji je izdavač Oxford University Press! Vrlo medijski prisutan u društveno-političkom životu.

Dr Slobodan Vladušić (Subotica, 1973)

Vanredni profesor na Odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Do sada je objavio sledeće knjige književnih studija i kritika: “Degustacija strasti” (1998), “Na promaji” (2007), “Portret hermeneutičara u tranziciji” (2007), “Ko je ubio mrtvu dragu” (2009), “Crnjanski Megalopolis” (2011, nagrada “Isidora Sekulić”). Objavio je i romane “Forward” (2009, nagrada “Borislav Pekić”, Vitalova nagrada) i ,,Mi izbrisani” (2013, nagrada “Meša Selimović”).

Dr Časlav Korpivica

Redovni profesor na Fakultetu političkih nauka.

Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultet Univerziteta u Beogradu.

Najvažnije objavljene knjige: Ideje i načela. Istraživanje Platonove ontologije (2005), Biće i sudbina. Hajdegerova misao između uzornosti i vremenitosti (2009), Budućnost straha i nade. Jedan filosofski ogled o dolazećem vremenu (2011), Filosofija angažovanja (2014).

Učesnik preko pedeset naučnih skupova u zemlji i inostranstvu.

Dr Srđan Šljukić

Vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Oblasti interesovanja i istraživanja: Sociologija sela (promene u društvenoj strukturi i zemljoradničko zadrugarstvo) i sociologija sukoba.

Dr Vladimir Đurić (Beograd, 1971)

Naučni saradnik u Institutu za uporedno pravo.

Magistrirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorirao 2006. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Od 2000. do 2005. radio je u Ministarstvu spoljnih poslova, a od 2006. do 2008. u Službi za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije. Od 2009. do dolaska u Institut za uporedno pravo u septembru 2011. bio je docent na Pravnom fakultetu Privredne akademije u Novom Sadu.

Oblast interesovanja dr Vladimira Đurića su Ustavno pravo, Upravno pravo, Ljudska prava i Međunarodno javno pravo. Do sada je objavio preko 30 naučnih radova i pet monografija.

Dr Marko Malović (Beograd, 1975)

Redovni profesor i saradnik Instituta ekonomskih nauka.

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1997., magistrirao 2001. i doktorirao 2004.

Polja interesovanja: platnobilansne i valutne krize, upravljanje spoljnim dugom, međunarodno bankarstvo.

Dr Željko Budimir (Sanski Most, 1977)

Viši asistent na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci.

Dr Miloš Jovanović ( Beograd, 1976. )

Na Univerzitetu Pariz 1 Panteon-Sorbona diplomirao je 1999. godine na Pravnom fakultetu, a 2000. godine na Odseku političkih nauka Sorbone. Na istom univerzitetu završio je magistarske studije iz međunarodnih odnosa 2001.Doktorsku disertaciju odbranio je u decembru 2010.

Od 2001. do 2005. godine bio je zadužen za izvođenje vežbi iz Ustavnog prava i Komparativnih političkih sistema na Pravnom fakultetu Univerziteta Pariz 1 Panteon-Sorbona. Od 2006. do 2011. godine radio je na Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu u zvanju istraživača-saradnika.

Od jula 2007. godine obavljao je dužnost savetnika ministra za Kosovo i Metohiju Februara 2008. godine imenovan je za koordinatora pravnog tima Vlade Republike Srbije.

U oktobru 2011. godine izabran je za asistenta, a u februaru 2014. godine izabran je za docenta na predmetima Uvod u pravo evropskih integracija i Međunarodni odnosi na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Govori engleski i francuski jezik, otac dvoje dece.

Dr Slobodan Janković

Naučni saradnik, načelnik Centra za susedne zemlje i Sredozemlje u Institutu za međunarodnu politiku i privredu (IMPP). Zaposlen je u Institutu od 2006. godine. Janković je održao predavanja na teme Balkanske politike, istorije teorija Međunarodnih odnosa i Mirovnih studija na Fakultetu političkih nauka Došiša Univerziteta u Kjotu, Japan i na Univerzitetu Komenius (Comenius University) u Bratislavi, Slovačka. Drži gostujuća predavanja na temu Bliskoistočne i balkanske istorije na masterima pri Odeljenju političkih nauka Univerziteta La Sapienza, u Rimu, i na masteru pri Katedri za orijentalistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Autor je više desetina stručnih članaka posvećenih temi bliskoistočne politike, odnosa na Balkanu, migracija i savremene italijanske istorije. Objavio je i niz članaka u štampanim i elektronskim medijima na teme međunarodnih odnosa, popularne kulture, spoljne i unutrašnje politike Srbije, Italije i Evropske unije.

Janković je zamenik urednika Međunarodne politike, stručnog časopisa koji izdaje IMPP Bio je ko-urednik zbornika radova Elementi strategije spoljne politike Srbije (2008). Član je redakcije srpskog mesečnika Geopolitika od 2008. Slobodan je član udruženja građana Srpski naučni centar i Centra za konzervativne studije.

Oženjen, otac troje dece.