Vlada Republike Srbije nastavlja da maltretira poljoprivrednike

Odbor za poljoprivredu DSS
26. Mart 2019.
Vlada Republike Srbije nastavlja da maltretira poljoprivrednike

16. marta ove godine stupio je na snagu PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANjA U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI. Ovim pravilnikom (član 3.) se između ostalog definiše da zakupac poljoprivrednog zemljišta po pravu prečeg zakupa, ostvarenog po osnovu stočarstva, poljoprivredno zemljište koristi isključivo za proizvodnju hrane u skladu sa spiskom poljoprivrednih kultura koje se koriste za ishranu domaćih životinja po osnovu kog je i stekao ovo pravo zakupa. Ukoliko zakupac poljoprivrednog zemljišta po pravu prečeg zakupa po osnovu stočarstva ne koristi poljoprivredno zemljište isključivo za proizvodnju hrane u skladu sa spiskom poljoprivrednih kultura koje se koriste za ishranu domaćih životinja (spisak kultura je dat u tabeli u pravilniku), ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta prestaje da važi zaključno sa istekom agroekonomske godine u kojoj je utvrđena nepravilnost, a poljoprivrednom gazdinstvu zakupca utvrđuje se pasivan status.

To praktično znači da oni koji su dobili zemljište po osnovu držanja goveda, nesmeju sejati na tom zemljištu suncokret, šećernu repu i ječam. Ukoliko poseju ove kulture, automatski će preći u pasivni status od sledeće godine (što znači da ostaju bez subvencije dok su u pasivnom statusu).

Odbor za poljoprivredu DSS osuđuje maltretiranje poljoprivrednika - držaoca stoke i nametanje setvene strukture koju poljoprivrednici treba da poštuju neposredno pred samu setvu (negde je zemljište već i posejano). Smatramo da Ministarstvo poljoprivrede treba brže da rešava i isplaćuje subvencije (nekim držaocima stoke nisu isplaćene ni za 2017. godinu), a poljoprivrednicima da se omogući da na zemljištu koje su dobili seju one kulture za koje smatraju da će im omogućiti da ostvare najveći profit.

Ovo treba imati na umu jer stočari često dobijaju lošije zemljište i na njemu nemogu da seju sve kulture. Ako se ima u vidu da ove godine imamo manjak -30 % zimske vlage (od 1.10.2018. do 20.03.2019.) od 82 l/m2, jasno je da će se neki poljoprivrednici odlučiti za setvu kultura koje mogu lakše da izdrže sušu - pre svega za suncokret - kulturu koju po novom pravilniku ne mogu da seju oni koji su dobili zemljište na osnovu prava prečeg zakupa po osnovu goveda.

Stoga je stav DSS da član 3. ovog pravilnika treba brisati, tj. da se omogući svima da na zemljištu koje su dobili, seju one kulture za koje smatraju da će im omogućiti da ostvare najveći profit.

 

26.03.2019.

Odbor za selo i poljoprivredu Demokratske stranke Srbije